Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458506

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2013 r.
IV SA/Wa 887/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. J. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi B. J. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opinii postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca B. J. w piśmie z dnia 7 stycznia 2013 r. wniosła o zawieszenie "do końca czerwca 2013 wszystkich spraw i nienakładanie na mnie zobowiązań do wnoszenia opłat i dokumentów do czasu rozpatrzenia mego wniosku o uregulowanie prawne przez Ministra Sprawiedliwości dostępu do sądu i pomocy prawnej przez określenie kryteriów dochodowości i wprowadzenie właściwych, bezstronnych, nieponiżających procedur".

W uzasadnieniu skarżąca zawiadomiła o fizycznej niemożności działania w niniejszej sprawie w związku z załamaniem się stanu zdrowia skarżącej. Na dowód powyższego skarżąca dołączyła kopię zwolnienia lekarskiego, skierowanie do szpitala oraz aktualizację skierowania do kliniki nadciśnienia i kardiologii. Jednocześnie skarżąca wyraziła nadzieję, że m.in. w terminie do końca czerwca 2013 r. Minister Sprawiedliwości rozstrzygnie w przedmiocie ww. wniosku skarżącej o "uregulowania prawne".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek skarżącej nie jest zasadny.

Kwestie zawieszenia postępowania sądowego zostały uregulowane w rozdziale 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej w skrócie: p.p.s.a.

Po pierwsze, postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej (art. 123 p.p.s.a.).

Po drugie, w myśl art. 124 § 1 p.p.s.a. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:

1.

w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3;

2.

jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

3.

jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;

4.

jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości;

5.

w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu albo Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

6)

w przypadku, o którym mowa w art. 56.

Po trzecie, zgodnie z art. 125 § 1 p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

1.

jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym;

2.

jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej;

3.

jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;

4.

w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście.

Po czwarte, Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron (art. 126 P.p.s.s.).

W niniejszej sprawie żadna z wymienionych wyżej przesłanek zawieszenia postępowania nie występuje.

W szczególności Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania sądowego z urzędu (złożenie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o ww. treści nie stanowi podstawy zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.), a także brak jest zgodnego wniosku stron (wniosek złożyła jedynie skarżąca).

W tych okolicznościach - na podstawie art. 126 p.p.s.a. - orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.