Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446175

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 873/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. N. i M. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 873/13 w sprawie ze skargi M. N. i M. K. na działania Rzecznika Praw Obywatelskich postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. N. i M. K. na działania Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące braku jego interwencji (bezczynność, opieszałość) w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym.

W piśmie Sądu z 13 maja 2013 r., przy którym doręczono skarżącym odpisy ww. postanowienia, pouczono M. N. i M. K. o tym, że od powyższego postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Nadto skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (art. 175 § 1 p.p.s.a.).

Wyjaśniono skarżącym, że skarga kasacyjna sporządzona przez podmiot nieuprawniony będzie odrzucona bez merytorycznego rozpoznania.

Pomimo prawidłowego pouczenia skarżący M. N. i M. K. wnieśli do Sądu osobiście sporządzoną skargę kasacyjną od postanowienia z 13 maja 2013 r.

Mając na uwadze, iż skargę kasacyjną sporządził podmiot nieuprawniony, należało ją, na podstawie art. 178 p.p.s.a., jako niedopuszczalną odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.