Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446174

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 maja 2013 r.
IV SA/Wa 860/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S., A. S., Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 26 marca 2013 r. M. S., A. S. i Z. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...), którą uchylono decyzję Burmistrza Miasta H. z dnia (...) grudnia 2012 r. o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruntach w H. oraz przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Sąd pisami z dnia 8 maja 2013 r. wezwał skarżących do usunięcia braków formalnych poprzez nadesłanie 11 egzemplarzy odpisów skargi, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto skarżącym wysłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 24 kwietnia 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 300 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Jednocześnie pouczono skarżących, że nadesłanie odpisów skargi i uiszczenie wpisu przez jednego z nich zwalnia pozostałych z tego obowiązku.

Powyższe wezwania, jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru, doręczono skarżącym dnia 13 maja 2013 r.

W piśmie z dnia 13 maja 2013 r. skarżący cofnęli wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, bowiem nie uzupełniono jej braków formalnych oraz nie uiszczono wpisu od skargi.

Na wstępie należy podkreślić, że merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy skarga nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 57 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Ponadto zgodnie z art. 47 § 1 cyt. ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Do skargi nie dołączono jej odpisów dla stron, wobec tego Sąd wezwał skarżących do usunięcia tych braków.

Skoro wezwanie do usunięcia braków doręczono skarżącym w dniu 13 maja 2013 r., to termin na uzupełnienie braków formalnych upłynął w dniu 20 maja 2013 r. W zakreślonym terminie skarżący nie nadesłali brakujących 11 egzemplarzy odpisów skargi.

Ponadto z pisma Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 27 maja 2013 r. wynika, że w wyznaczonym terminie - tj. do dnia 20 maja 2013 r. skarżący nie uiścili wpisu od skargi.

Wobec tego stwierdzić należy, że nieuzupełenienie braków formalnych skargi oraz nieuiszczenie wpisu uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie wniosku o cofnięcie skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.