Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917258

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 listopada 2010 r.
IV SA/Wa 849/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Sędziowie Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.), Sędzia WSA Tomasz Wykowski, Protokolant ref. staż. Renata Puchalska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2010 r. sprawy ze skargi R. L. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania. - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.