Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001864

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2018 r.
IV SA/Wa 835/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska.

Sędziowie WSA: Joanna Borkowska (spr.), Marzena Milewska-Karczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Miasta (...) o dokonanie wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 835/18 w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania postanawia: odmówić dokonania wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 835/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.