Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446171

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 831/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie (...) z siedzibą w O. w piśmie z dnia 27 grudnia 2012 r. zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 23 kwietnia 2013 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od przedmiotowej skargi w kwocie 100 (słownie: stu) złotych, w terminie 7. dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia z dnia 23 kwietnia 2013 r. doręczono w dniu 7 maja 201 r. na adres wskazany przez skarżącego (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 23 akt sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Termin do uiszczenia wpisu od skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2012 r. upłynął 14 maja 2013 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2013 r. wynika, że skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.