Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446169

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 829/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg T. P. i A. P. na czynność Starosty L. z dnia (...) stycznia 2011 r. w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2)

zasądzić od Starosty L. na rzecz skarżących kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący T. P. i A. P. wnieśli skargę na czynność Starosty L. z dnia (...) stycznia 2011 r. w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu (...).

Skarżący uiścili wpis od skarg w wysokości 200 zł.

W dniu 15 kwietnia 2013 r. organ uchylił zaskarżoną czynność.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Uchylenie przez organ wyżej wskazanej czynności z dnia (...) stycznia 2011 r. Sąd uznał za wypełnienie dyspozycji art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", zgodnie z którym organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z tej przyczyny postępowanie sądowoadministracyjne jest bezprzedmiotowe i na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 i art. 161 § 2 p.p.s.a. orzeczono w pkt 1 sentencji o jego umorzeniu.

Rozstrzygnięcie zawarte w pkt 2 sentencji zapadło na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. Zasądzona kwota jest równowartością kwoty uiszczonej tytułem wpisu od skarg.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.