Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446168

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 r.
IV SA/Wa 827/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółka z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądzić od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego kwotę 400 zł. (słownie: czterysta złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 grudnia 2012 r. (...) Spółka z o.o. z siedzibą w B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) czerwca 2012 r. (nr (...)) wymierzającą Spółce karę pieniężną za zbieranie odpadów na terenie Spalarni Odpadów Medycznych w M. wbrew zakazom określonym w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w wysokości 10.000 zł.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Ochrony Środowiska wniósł o umorzenie postępowania. Organ podał, że decyzją z dnia (...) kwietnia 2013 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Jak wynika z akt sprawy Główny Inspektor Ochrony Środowiska skorzystał z tego uprawnienia i decyzją z dnia (...) kwietnia 2013 r. uchylił własną decyzję z dnia (...) listopada 2012 r. oraz poprzedzającą ją decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) czerwca 2012 r. Decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 22 kwietnia 2013 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

Orzekając w punkcie 2 postanowienia Sąd miał na względzie, że zgodnie z art. 199 powołanej ustawy strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Okoliczność uwzględnienie skargi przez organ w trybie autokontroli skutkuje obowiązkiem zasądzenia na rzecz skarżącego kosztów postępowania, na co wskazuje wykładnia art. 201 § 1 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 cyt. ustawy skarżącemu należy się od organu administracji publicznej, który w ramach autokontroli uwzględnił skargę, zwrot kosztów postępowania. Na koszty te składa się wpis od skargi (stosunkowy) w kwocie 400 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.