Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446167

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 816/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) stycznia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Nr (...) z dnia (...) października 2012 r. Wojewoda (...) orzekł o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie I. S. (dalej również: skarżącej) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Postanowieniem Nr (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców utrzymał w mocy postanowienie z dnia (...) października 2012 r.

Pismem z dnia 15 lutego 2013 r. I. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie z dnia (...) stycznia 2013 r.

Wobec tego, że skarżąca nie uiściła wpisu wraz z wniesieniem skargi, Sąd w wykonaniu zarządzenia z dnia 23 kwietnia 2013 r., wezwał skarżącą do uiszczenia należnego wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sadowego, skierowane na adres wskazany w skardze, zostało doręczone domownikowi skarżącej w dniu 7 maja 2013 r.

Do dnia 23 maja 2013 r. nie została uiszczona kwota należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 zd. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W tym przypadku, z zastrzeżeniem art. 230 § 2 i 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 219 § 1 p.p.s.a., opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Jak stanowi art. 219 § 2 zd. 1 p.p.s.a., opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), wpis stały, bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności, w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, wynosi 100 zł.

Jak wynika z art. 72 § 1 p.p.s.a., jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza w świetle powyższego, że wobec nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, skargę należało odrzucić.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.