Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446166

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 806/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. na uchwałę Rady W. z dnia (...) stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 300 (trzysta) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wspólnota Mieszkaniowa (...) w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady W. z dnia (...) stycznia 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w związku z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od skargi w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi nie jest należność pieniężna, w związku z tym od skarg pobiera się wpis stały. Wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W związku z tym, że skarga dotyczy aktu prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 powyższego rozporządzenia wpis stały pobiera się w wysokości 300 zł. Jeśli skarżący nie uiści należnego wpisu w terminie do wniesienia skargi, Sąd wzywa go do uiszczenia wpisu.

Skarżący nie uiścił wpisu w powyższym terminie, toteż Sąd - na podstawie art. 220 § 1 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - pismem z dnia 25 kwietnia 2013 r. wezwał go do uiszczenia wpisu w wysokości 300 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 29 kwietnia 2013 r. (k. 42), w związku z czym siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 6 maja 2013 r. (poniedziałek).

Skarżący w powyższym terminie nie uiścił wpisu od skargi (uiszczono go dopiero w dniu 8 maja 2013 r.).

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro w wyznaczonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu od skargi, Sąd w pkt 1 sentencji postanowienia odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Rozstrzygnięcie zawarte w pkt 2 sentencji postanowienia zapadło na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.