Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570643

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2018 r.
IV SA/Wa 792/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Michał Sułkowski po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. K. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w sprawie ze skargi M. N. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lutego 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: przyznać adwokat A. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 120 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 792/17 ustanowił dla M. N. adwokata w sprawie ze skargi wymienionej na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lutego 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy.

Okręgowa Rada Adwokacka w (...) w piśmie z dnia 1 czerwca 2017 r. poinformowała o wyznaczeniu dla skarżącej pełnomocnika w osobie adwokat A. K., obecnie K. (zob. protokół rozprawy z dnia 28 września 2017 r. - karta nr 83 akt sprawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 września 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 792/17 oddalił skargę M. N.

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 29 września 2017 r. przyznał adwokat A. K. kwotę 360 zł (powiększoną o kwotę 82,80 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji oraz w postępowaniu zażaleniowym, zakończonym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2017 r. sygn. akt II OZ 994/17, oddalającym zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Wyznaczona pełnomocnik złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 28 września 2017 r., a po doręczeniu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zawarła w niej m.in. wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając, że nie zostały one zapłacone w całości, ani w części.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt II OSK 295/18, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, oddalił skargę kasacyjną.

Adwokata A. K. w piśmie z dnia 23 października 2018 r. ponowiła wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu przed Sądem drugiej instancji. Potwierdziła, że koszty udzielonej pomocy pozostają nieopłacone w całości, ani w części.

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w pierwszej instancji, w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego, opłata wynosi 240 zł. Stosownie zaś do treści § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b tego samego rozporządzenia, w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej opłata wynosi 50% wskazanej wyżej kwoty, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W przedmiotowej sprawie, w ramach pomocy prawnej przed sądem administracyjnym w drugiej instancji, adwokat A. K. wykonała czynności, o których mowa w powołanym § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. Ponieważ pełnomocnik została wyznaczona przed wydaniem orzeczenia przez Sąd pierwszej instancji, opłata wynosi 50% stawki określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

Stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 4 ust. 3 powoływanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.