Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621987

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
IV SA/Wa 772/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Z. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi E. M., K. R., H. P., E. B., J. Z., S. K., M. J., W. P., K. G. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego postanawia: - wniosek o przyznanie prawa pomocy pozostawić bez rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

J. Z. wnioskiem z dnia 26 listopada 2014 r. zwrócił się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie. Ponieważ wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony na urzędowym formularzu PPF, Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy przez złożenie go na urzędowym formularzu PPF.

Sąd stwierdza, że skarżący w wyznaczonym terminie nie usunął braku formalnego wniosku.

Zgodnie z przepisem art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według wzoru, określonego w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245). Ta zasada obowiązuje także wówczas, gdy strona złoży kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 3 grudnia 2014 r. sygn. akt II OZ 1294/14 (dostępne na stronie: www.sa.gov.pl/orzecznictwo), to, że na wcześniejszym etapie postępowania sądowoadministracyjnego wnioskodawca składał uzupełniony formularz PPF nie oznacza, że przy ponownym złożeniu wniosku w tej sprawie skarżący jest zwolniony z takiego obowiązku. W tym zakresie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych wyjątków. Każdy zatem wniosek o przyznanie prawa pomocy, nawet kolejny składany w tej samej sprawie, powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 252 p.p.s.a.

Mając na uwadze, że skarżący nie wykonał w terminie zarządzenia o wezwaniu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 257 tej ustawy, wniosek o przyznanie prawa pomocy pozostawił bez rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.