Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001812

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
IV SA/Wa 76/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski (spr.), Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi B. S. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.