Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446163

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2013 r.
IV SA/Wa 696/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji sprawy ze skarg Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wspólnota Mieszkaniowa (...) w W. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Prezydenta W. z dnia (...) marca 2009 r. nr (...).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. nie odniosło się do wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z zasadą przyjętą w art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Natomiast w myśl art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Wniosek skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja nie posiada atrybutu wykonalności, tj. nie podlega wykonaniu i nie wymaga wykonania. Decyzja o warunkach zabudowy stwierdza jedynie istnienie pewnego stanu faktycznego i prawnego. W myśl art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Stanowi tylko jeden z etapów procesu budowlanego, ale samodzielnie nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek robót budowlanych. Ocena taka jest podkreślana w aprobowanym przez Sąd orzecznictwie sądów administracyjnych (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. II OZ 1153/12, oraz z dnia 13 września 2012 r. II OZ 747/12; dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjny pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że skarżąca Wspólnota Mieszkaniowa (...) w W. nie podała, w jaki sposób zaskarżona decyzja oraz decyzja ją poprzedzająca może spowodować skutki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.