Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106761

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 666/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Polskiej I. z siedzibą w W. oraz Fundacji W. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) lutego 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 666/11, poprzez zastąpienie zwrotu "Fundacji W. z siedzibą w Z." prawidłowym oznaczeniem w brzmieniu "Fundacji W. z siedzibą w W.".

Uzasadnienie faktyczne

W sentencji wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 16 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 666/11, doszło do oczywistej omyłki polegającej na niewłaściwym określeniu (zarówno w komparycji jak i tenorze) siedziby Fundacji W.

Z akt sprawy wynika, że Fundacja W. ma siedzibę w W., na nie jak błędnie wskazano w Z.

Zatem błąd w sentencji przedmiotowego wyroku ma charakter oczywistej omyłki wymagającej sprostowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z urzędu należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.