Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446161

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 658/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg K. L. i W. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2008 postanawia: odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K. L. i W. L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2012 r. utrzymującą w mocy decyzję Marszałka Województwa (...) z dnia (...) września 2012 r. o określeniu wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2008.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 w związku z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od skargi w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest należność pieniężna w wysokości 2.819 zł.

W związku z tym od skargi pobiera się wpis stosunkowy w wysokości 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł (§ 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), tj. 113 zł.

Jeśli skarżący nie uiści należnego wpisu w terminie do wniesienia skargi, Sąd wzywa go do uiszczenia wpisu. Skarżący nie uiścili wpisu w powyższym terminie, toteż Sąd - na podstawie art. 220 § 1 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - wezwał ich do solidarnego uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skarg, doręczając jednocześnie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Jak wynika ze zwrotnych poświadczeń odbioru powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu 12 kwietnia 2013 r.

W związku z tym siedmiodniowy termin do solidarnego uiszczenia wpisu od skarg upłynął w dniu 19 kwietnia 2013 r. (piątek). W tym terminie skarżący nie uiścili wpisu od skarg. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Skoro w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili wpisu od skarg Sąd odrzucił skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.