Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2986035

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2015 r.
IV SA/Wa 644/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.), Sędziowie sędzia WSA Krystyna Napiórkowska, sędzia WSA Anna Sękowska, Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Tomiło-Nawrocka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2015 r. sprawy ze skargi S. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.