Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446159

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2013 r.
IV SA/Wa 639/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. K., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) stycznia 2013 r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł za prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów bez wymaganego zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów, a częściowo z naruszeniem warunków decyzji Starosty Z. z dnia (...) czerwca 2011 r.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winien był uiścić przy wniesieniu skargi.

Ponieważ skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego, Sąd pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r., w wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 3 kwietnia 2013 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 400 zł. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuiszczenie wpisu sądowego, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Wyżej wymienione wezwanie Sądu zostało doręczone osobie uprawnionej do odbioru w imieniu skarżącego korespondencji w dniu 11 kwietnia 2013 r., zatem zgodnie z art. 72 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy uznać je za doręczone prawidłowo. Termin do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego upłynął bezskutecznie w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Z informacji Oddziału Finansowo- Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2013 r. wynika, iż do dnia 6 maja 2013 r. skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 cyt. ustawy Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania, nie uiszczono należnego wpisu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.