Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446158

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 624/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. L. oraz S. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2566/12 odrzucającym skargę H. L. oraz S. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego postanawia: odrzucić skargę S. L. o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 marca 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga H. L. oraz S. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem tegoż Sądu z dnia 25 stycznia 2013 r., zapadłym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2566/12, odrzucającym skargę H. L. oraz S. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego. Skarga nie została podpisana przez skarżącą.

Zarządzeniem z dnia 29 marca 2013 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia jej wezwania, poprzez podpisanie skargi w gmachu Sądu, bądź przedłożenie Sądowi podpisanego egzemplarza skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie przesłano na adres skarżącej wskazany w skardze (k-3, k-18),

a wobec zwrotu wezwania przez operatora pocztowego, zarządzeniem z dnia 26 kwietnia 2013 r. wezwanie uznano za doręczone skarżącej w dniu 22 kwietnia 2013 r. (k-18). Na skardze znajdującej się w aktach sprawy brak podpisu skarżącej, brak również w aktach sprawy drugiego, podpisanego przez skarżącą, egzemplarza skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Jak wynika z powyższych ustaleń, siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego skargi przez skarżącą upłynął w dniu 29 kwietnia 2013 r., zaś wymaganego braku skargi, skarżąca - uprzednio wezwana przez Sąd do jego usunięcia - dotychczas nie uzupełniła. Zgodnie z art. 276 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", do postępowania ze skargi o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania sądowo-administracyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Zatem zastosowanie znajdują w tym przypadku: art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., w myśl którego każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., w myśl którego sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Skoro zatem skarga dotknięta była brakiem formalnym (brak podpisu skarżącej), którego skarżąca nie uzupełniła w wyznaczonym przez Sąd terminie, na podstawie art. 276 zdanie pierwsze p.p.s.a. w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należało orzec, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.