IV SA/Wa 614/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2495491

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r. IV SA/Wa 614/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Michał Sułkowski po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. R. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) listopada 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowić dla S. R. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...).

Uzasadnienie faktyczne

S. R. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz dołączonych do niego dokumentów źródłowych wynika, że skarżąca pozostaje w gospodarstwie domowym z synem (A. Z.). Środki utrzymania dwuosobowej rodziny stanowią wynagrodzenie ze stosunku pracy otrzymywane przez A. Z. oraz zasiłek stały z opieki społecznej otrzymywany przez S. R. Wynagrodzenie A. Z. (zgodnie z aneksem z dnia (...) kwietnia 2017 r. do umowy o pracę, którego kopię dołączono do przedmiotowego wniosku) wynosi 3.450,00 zł brutto miesięcznie (razem z dodatkiem funkcyjnym). Wysokość zasiłku otrzymywanego przez S. R. (zgodnie z deklaracją skarżącej oraz zaświadczeniem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy (...), którego kopię dołączono do przedmiotowego wniosku) wynosi natomiast 604 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca otrzymywała zasiłki celowe z powodu niepełnosprawności, choroby i ubóstwa. Ostatnie udokumentowane przez nią świadczenie to zasiłek w wysokości 600,00 zł przeznaczony na dofinansowanie naprawy dachu (przyznany decyzją Prezydenta (...) z dnia (...) września 2017 r.).

Wnioskodawczyni, jako jedyny majątek wykazała dom o powierzchni 100 m2 z działką o powierzchni 254 m2. Oświadczyła, że nie ma oszczędności, innych zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów.

Wedle przedstawionej dokumentacji lekarskiej A. Z. cierpi na przewlekłą chorobę stawów i wymaga regularnego stosowania leków i okresowej kontroli stanu zdrowia. Także skarżąca cierpi na schorzenie stawów, które wymaga leczenia i rehabilitacji. Wykazane przez stronę wydatki na leki wynoszą 300 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca wykazała następujące obciążenia budżetu domowego: opłaty za energię elektryczną (około 250 zł), opłaty za gaz (1.500 zł co półtora miesiąca w okresie zimowym), wywóz śmieci (54 zł co dwa tygodnie), podatek od nieruchomości (300 zł rocznie), wybieranie nieczystości - szambo (120 zł co dwa miesiące), a także koszty wyżywienia, ubrania i opłaty za telefon. S. R. wskazała również, że poniosła koszty remontu dachu (dofinansowanego przez ośrodek pomocy społecznej) w wysokości 7.200 zł. Zgodnie z umową na wykonanie rzeczonego remontu, wykonawca otrzymał wskazaną kwotę w całości w dniu 7 października 2017 r.

Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dochód skarżącej i jej syna to wynagrodzenie A. Z. w wysokości 3.450 zł brutto miesięcznie (razem z dodatkiem funkcyjnym) oraz zasiłek stały otrzymywany przez S. R. w wysokości 604 zł miesięcznie. Środki utrzymania dwuosobowej rodziny wynoszą zatem około 3.100 zł netto miesięcznie. Wydatki dwuosobowego gospodarstwa domowego są ponadprzeciętne z uwagi na konieczność przeznaczania dodatkowych środków na leki i leczenie przewlekle chorego syna wnioskodawczyni, a także schorzeń, na które cierpi skarżąca. Ponadto, obecnie w okresie jesienno-zimowym, skarżąca ponosi zwiększone wydatki na ogrzewanie. Po uwzględnieniu wykazanych przez stronę regularnych wydatków ponoszonych na opłaty związane z eksploatacją domu i na leki (nieco ponad 1.740 zł miesięcznie), do dyspozycji dwuosobowej rodziny pozostaje około 1.360 zł miesięcznie na wyżywienie, ubranie, czy środki higieny osobistej. Należy mieć też na uwadze, że S. R. w październiku minionego roku poniosła znaczny wydatek na remont dachu, który w części został dofinansowany przez zasiłek celowy przyznany decyzją Prezydenta (...) z dnia (...) września 2017 r. Tak przyznanie świadczeń celowych, jak otrzymywanie przez skarżącą zasiłku stałego, potwierdzają, że możliwości płatnicze, jakimi dysponuje pozwalają na zaspokojenie tylko koniecznych kosztów utrzymania. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) świadczenia te z zasady mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

Biorąc przy tym pod uwagę, że skarżąca i jej syn nie mają zasobów pieniężnych, ani nie dysponują majątkiem, który mogliby zbyć w celu uzyskania dodatkowych środków, należy stwierdzić, że S. R. wykazała, iż spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy wnioskowanym zakresie.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.