Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446155

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
IV SA/Wa 612/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. I. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. I., reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie pozbawienia ochrony uzupełniającej na terytorium RP postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) lutego 2013 r., którą utrzymano w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2011 r. o pozbawieniu cudzoziemca ochrony uzupełniającej na terytorium RP, skarżąca - Y. (J.) I. działający przez przedstawiciela ustawowego, wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że utrata ochrony uzupełniającej pozbawi skarżącą wszelkiej pomocy socjalnej w Polsce, co spowoduje poważne zagrożenie dla jej egzystencji. Ponadto ojciec skarżącej posiada w Polsce ochronę uzupełniającą i zgodnie z zasadą jedności rodziny małoletnia na prawo pozostać z nim w Polsce.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. zwaną dalej p.p.s.a.), Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Mając na uwadze przedmiot sprawy - pozbawienie ochrony tymczasowej na terytorium RP stwierdzić należy, że jej wykonanie może rodzić poważne skutki dla skarżącej w postaci utraty pomocy socjalnej w Polsce, a to z kolei spowoduje poważne skutki dla egzystencji małoletniej. Ponadto z uwagi na to, że zaskarżona decyzja dotyczy dziecka, zatem konieczne było zapewnienie mu ochrony tymczasowej w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zasadą jedności rodziny.

W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.