Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723967

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lipca 2019 r.
IV SA/Wa 61/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Zwykłego (...) z siedzibą w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie Zwykłe (...) z siedzibą w (...) (zwane dalej "Stowarzyszeniem") wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2018 r. nr (...),(...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich ((...)) w systemie rusztowym na działkach oznaczonych numerami (...),(...),(...),(...) i (...) położonych w (...), gm. (...).

Wniesiona skarga została podpisana jedynie przez przedstawiciela Stowarzyszenia - K. B.

Wobec powyższego na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie zostało wezwane do usunięcia braków formalnych skargi przez:

a) wskazanie z imienia i nazwiska wszystkich członków Stowarzyszenia wraz z ich aktualnymi adresami zamieszkania,

b) nadesłanie stosownego dokumentu potwierdzającego, że wskazane osoby są członkami Stowarzyszenia (np. uchwała, statut, lista),

c) nadesłanie uchwały podpisanej przez wszystkich członków Stowarzyszenia o wniesieniu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2018 r.,

d) nadesłanie uchwały podpisanej przez wszystkich członków Stowarzyszenia o udzieleniu pełnomocnictwa K. B. do reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami administracyjnymi, ewentualnie podpisanie skargi przez wszystkich członków Stowarzyszenia w siedzibie Sądu lub nadesłanie egzemplarza skargi podpisanego przez wszystkich członków Stowarzyszenia,

e) nadesłanie 20 odpisów skargi - w przypadku braku pełnomocnictwa dla K. B., odpisy winny być podpisane przez wszystkich członków Stowarzyszenia,

f) nadesłanie zaświadczenia o wpisie Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń zwykłych - w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie po dwukrotnej awizacji została zwrócona Sądowi i uznana za skutecznie doręczoną Stowarzyszeniu w dniu 1 lutego 2019 r. w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej zwanej "p.p.s.a.").

Wnioskiem z dnia 18 marca 2019 r. Stowarzyszenie zwróciło się o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 61/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu Stowarzyszeniu przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. W świetle art. 29 p.p.s.a. organy te lub osoby zobowiązane są wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Zgodnie z art. 41a ust. 1-3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd; podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności; czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł.

W niniejszej sprawie Stowarzyszenie, będące stowarzyszeniem zwykłym, wniosło do Sądu skargę opatrzoną jedynie podpisem przedstawiciela Stowarzyszenia K. B.

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd, zatem niezbędnym było przedłożenie uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego, udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności wyrażonych w formie uchwały wraz z wykazaniem czy wszyscy członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę o zaskarżeniu decyzji oraz zaświadczenia o wpisie Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń zwykłych. Ponadto stosownie do art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony (w tym wypadku skargi) należało dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Natomiast w myśl art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taka odmienna regulacja przewidziana jest dla skargi wniesionej do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Stosownie bowiem do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, z tym że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., w przypadku gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd odrzuca skargę, a nie pozostawia ją bez rozpoznania.

W niniejszej sprawie wezwano Stowarzyszenie do uzupełnienia braków formalnych skargi pouczając o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało uznane za skutecznie doręczone Stowarzyszeniu 1 lutego 2019 r., w trybie art. 73 p.p.s.a., zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął 8 lutego 2019 r. W zakreślonym terminie Stowarzyszenie nie wykonało wezwania i nie uzupełniło braków formalnych skargi.

W dniu 18 marca 2019 r. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, który Sąd rozpoznał odmownie wydając postanowienie z dnia 15 kwietnia 2019 r. Powyższe oznacza, iż braki formalne skargi nie zostały uzupełnione w terminie.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.