Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065020

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 r.
IV SA/Wa 603/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO del. Aleksandra Westra.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.R. na uchwałę Rady (...) z dnia (...) października 2010 r., nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T.R. pismem z (...) lutego 2020 r. (data złożenia na biurze podawczym Sądu) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady (...) z dnia (...) października 2010 r., nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego W odpowiedzi na skargę Rada (...) wniosła o jej odrzucenie z uwagi na złożenie skargi po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako wniesiona z uchybieniem terminu.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otrzymał nowe brzmienie.

Jednakże na mocy art. 17 ust. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. ww. przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. po dniu 1 czerwca 2017 r. W niniejszej sprawie, z uwagi na podjęcie zaskarżonej uchwały 21 października 2010 r., a więc przed 1 czerwca 2017 r., należy zastosować przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

W przypadku skargi na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, którym w niniejszej sprawie jest zaskarżona uchwała Rady (...) z dnia (...) października 2010 r., nr (...), wyczerpanie środków zaskarżenia - przed wniesieniem skargi do sądu - następuje poprzez wezwanie właściwego organu gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, stosownie do treści art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Do skarg wnoszonych do sądu administracyjnego na podstawie ww. przepisu znajduje zastosowanie art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej 1 czerwca 2017 r. (zob. uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 r., II OPS 2/07). Zgodnie z tym przepisem skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Z dniem wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg termin sześćdziesięciu dni do wniesienia skargi, mimo że sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i w takim przypadku dalszy bieg tego terminu staje się bezprzedmiotowy, ponieważ od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie rozpoczyna bieg termin trzydziestu dni od wniesienia skargi. Jeżeli natomiast w tym okresie organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, to nieprzerwanie biegnie termin sześćdziesięciu dni, liczony od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (por. postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 51/09, LEX nr 515664 oraz ww. uchwałę LEX nr 260435).

Z powołanych regulacji wynika zatem, że wyczerpanie stosownych środków zaskarżenia jest podstawową przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto stosownie do art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd ten powinien przekazać sprawę właściwemu organowi. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (w brzmieniu ustawy sprzed nowelizacji), decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd pod adres właściwego organu. Powyższy pogląd potwierdza stanowisko doktryny (vide: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, T. Woś i in., LexisNexis, wyd. I, Warszawa 2005), oraz orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. np. postanowienie z dnia 16 maja 2015 r., sygn. akt II OSK 1258/15).

Odpowiednie zastosowanie przedstawionego poglądu nakazuje przyjąć, iż skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien przekazać do organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, a dla oceny dochowania terminu do wniesienia skargi decydująca jest data nadania w urzędzie pocztowym skargi przez sąd, zgodnie z art. 83 § 3 ww. ustawy.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy, Sąd wskazuje, iż skarga w niniejszej sprawie wpłynęła bezpośrednio do Sądu, w związku z tym została przekazana do organu w dniu 17 lutego 2020 r., co było równoznaczne z wniesieniem skargi w rozumieniu art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W niniejszej sprawie wyczerpanie środków zaskarżenia wymagało, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wezwania właściwego organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, przy czym czynność ta powinna być dokonana przed wniesieniem skargi do Sądu - i tryb ten w niniejszej sprawie został przez skarżącego wyczerpany. Jednakże ze zgromadzonego w rozpoznawanej sprawie materiału dowodowego, znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy, jednoznacznie wynika, że wezwanie zostało wniesione osobiście przez skarżącego 2 grudnia 2019 r. na biuro podawcze Urzędu (...). Organ nie udzielił odpowiedzi na to wezwanie, zatem sześćdziesięciodniowy termin do wniesienia skargi upływał 31 stycznia 2020 r. Tym samym należało uznać, że skarga złożona 17 lutego 2020 r. została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę, jako wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.