Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1917999

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 marca 2012 r.
IV SA/Wa 571/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Z., K. Z., E. P., M. R., Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w I. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia linii kolejowej postanawia: odrzucić skargę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w I.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 marca 2011 r. Wspólnota Mieszkaniowa (...) w I. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) lutego 2011 r., którą utrzymano w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "(...)".

Dnia 1 czerwca 2011 r. Sąd przesłał skarżącej Wspólnocie zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV z tego samego dnia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 15 czerwca 2011 r. wpłynął do Sądu wniosek Wspólnoty o przyznanie prawa pomocy. Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 25 października 2011 r. odmówił Wspólnocie przyznania prawa pomocy. Postanowienie to stało się prawomocne.

Pismem z dnia 8 grudnia 2011 r. Sąd wezwał skarżącą Wspólnotę do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV z tego samego dnia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu 12 grudnia 2011 r.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął wobec tego dnia 19 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 9 lutego 2012 r. wynika, że w zakreślonym terminie nie uiszczono należnego wpisu.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.