Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001814

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
IV SA/Wa 542/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Łukasz Krzycki po rozpoznaniu 6 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "(...)" z siedzibą w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy czasowego odebrania zwierząt postanawia: - podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.