Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106760

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 54/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przedmiotowej sprawie zaskarżoną decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia (...) listopada 2011 r. doręczono skarżącej w dniu 23 listopada 2011 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji). Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jej zaskarżenia, tj. wskazywała, że strona niezadowolona z decyzji może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w niniejszej sprawie w dniu 23 grudnia 2011 r.

Skargę na powyższą decyzję skarżąca reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika radcę prawnego W. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu w dniu 28 grudnia 2011 r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym), a zatem z przekroczeniem wymaganego terminu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.