Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106759

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 536/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 31 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2011 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Uczestniczka postępowania J. K. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika r. pr. R. S. - pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. (data stempla pocztowego) - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku z dnia 31 maja 2011 r.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik uczestniczki podniósł, iż o wyroku dowiedział się przypadkiem od J. K. w dniu 24 czerwca 2011 r. w czasie okazjonalnego spotkania. Mocodawczyni udostępniła pełnomocnikowi adresowaną do niej korespondencję w niniejszej sprawie, z której wynikało, że od pewnego momentu organy orzekające w tej sprawie nie postrzegały r. pr. R. S. jako pełnomocnika J. K., przy czym nie miało miejsca ani cofnięcie, ani wypowiedzenie złożonego do akt sprawy pełnomocnictwa. Pełnomocnik podkreślił, iż na etapie postępowania administracyjnego - już w 2009 r. - złożył stosowane pełnomocnictwo, jednak z bliżej nieznanych przyczyn na dalszym etapie postępowania przed organami, a także w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zakończonym wyrokiem z 31 maja 2011 r. został pominięty mimo, że pełnomocnictwo z 3 marca 2009 r. jednoznacznie wskazywało na umocowanie r. pr. R. S. do reprezentowania J. K.

Zarządzeniem z dnia 23 września 2011 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostawił wniosek J. K. bez rozpoznania u uwagi na nieprzedłużenie przez r. pr. R. S. pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania uczestnika postępowania przed sądami administracyjnymi.

Po rozpoznaniu zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt II OZ 1093/11, uchylił zarządzenie z dnia 23 września 2011 r. W uzasadnieniu stwierdzono, że pełnomocnictwo udzielone r. pr. R. S. na etapie postępowania administracyjnego pozwalało na występowanie w imieniu J. K. również na dalszych etapach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym również przed sądem administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie przy tym do art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Ustawa wymaga także, by równocześnie z wnioskiem dokonano czynności, której strona nie dokonała w terminie (§ 4 wspomnianego przepisu).

W powołanych wyżej przepisach zostały ustanowione przesłanki przywrócenia terminu, które muszą wystąpić łącznie, aby wniosek mógł zostać uwzględniony.

W rozpoznanej sprawie wniosek o przywrócenie terminu został złożony w przewidzianym przez ustawodawcę terminie. Przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 24 czerwca 2011 r. (z chwilą dowiedzenia się przez pełnomocnika o wydaniu przez Sąd orzeczenia w sprawie). Wniosek o przywrócenie terminu złożono dnia 29 czerwca 2011 r.), zatem w przewidzianym przez ustawodawcę siedmiodniowym terminie od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W związku z dopełnieniem uchybionej czynności (złożono wniosek o sporządzenie uzasadnienia) oraz z uwagi na niewątpliwość powstania ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego, do rozważenia pozostaje wypełnienie ostatniej przesłanki warunkującej przywrócenie terminu uchybionej czynności procesowej, a mianowicie uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu.

Mając na względzie stanowisko zawarte w uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2011 r., iż pełnomocnik r. pr. R. S. uprawniony był do występowania w imieniu uczestnika postępowania J. K. przed sądami administracyjnymi w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na etapie postępowania administracyjnego przyjąć należało, że okoliczności opisane przez pełnomocnika we wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, wskazują na brak winy tegoż w uchybieniu terminu.

Skoro w sprawie zachowane zostały przewidziane prawem przesłanki warunkujące przywrócenie uchybionego terminu, dlatego też na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.