Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446150

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 r.
IV SA/Wa 530/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2013 r. znak (...) w przedmiocie nakazu usunięcia z terenu działki nawiezionej ziemi postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 200,00 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 lutego 2013 r. skarżący - P. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2013 r. znak (...)

w przedmiocie nakazu usunięcia nawiezionej ziemi z terenu działki o numerze ewidencyjnym (...), położonej w L., gm. K.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z dnia 18 marca 2013 r., skarżący został wezwany do uiszczenia - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia mu wezwania - wpisu sądowego w wysokości dwustu złotych, pod rygorem odrzucenia skargi oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie do Sądu - w tym samym terminie i pod tym samym rygorem - dziewięciu odpisów skargi.

Oba wezwania doręczono skarżącemu w dniu 26 marca 2013 r. (k.k.-16, 17).

Adresowaną do Sądu przesyłkę, zawierającą dziewięć odpisów skargi, skarżący nadał w placówce pocztowej w dniu 5 kwietnia 2013 r. (k-21). Tego samego dnia skarżący dokonał wpłaty kwoty dwustu złotych na rachunek Sądu (k-20v).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Jak wynika z powyższych ustaleń, siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał w dniu 2 kwietnia 2013 r., zaś wymaganej wpłaty skarżący - uprzednio wezwany przez Sąd do uiszczenia wpisu - dokonał w dniu 5 kwietnia 2013 r., a zatem z uchybieniem terminu do uiszczenia wpisu sądowego. W ocenie Sądu, uiszczenie wymaganego wpisu sądowego po upływie przepisanego terminu jest równoznaczne z jego nieuiszczeniem. W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto, jak wynika z powyższych ustaleń, siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego skargi (przedłożenie Sądowi odpisów skargi) upływał w dniu 2 kwietnia 2013 r., zaś przesyłkę zawierającą odpisy skargi, skarżący - uprzednio wezwany przez Sąd do usunięcia braków formalnych skargi - nadał w dniu 5 kwietnia 2013 r., a zatem z uchybieniem terminu do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę postanowieniem, a postanowienie to może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 oraz 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., sąd odrzucając skargę zwraca stronie z urzędu cały uiszczony wpis od skargi, a postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Na tej podstawie Sąd orzekł jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.