Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098397

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
IV SA/Wa 488/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. R. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia (...) lutego 2009 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu P. R. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) lutego 2009 r., nr (...) Minister Infrastruktury stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) października 2008 r. ustalającej warunki lokalizacji drogi dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej (...) na odcinku (...) wraz z obwodnicą O. w ciągu drogi krajowej nr (...)".

Pismem z dnia 27 lutego 2009 r. (data stempla pocztowego k. 6 akt sądowych) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia (...) lutego 2009 r., wniósł P. R.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.) oraz art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - zwanej dalej: p.p.s.a.), skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi) w wysokości 100 złotych.

Zarządzeniem z dnia 31 marca 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu adresowana do skarżącego została odebrana w dniu 9 kwietnia 2009 r. przez dorosłego domownika A.C. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 16 akt sądowych).

Skarżący powinien zatem uiścić należny wpis od skargi do dnia 16 kwietnia 2009 r. Z wtórnika otrzymanych zleceń płatniczych wynika, iż opłata sądowa w niniejszej sprawie została uiszczona w dniu 20 kwietnia 2009 r., a więc po terminie do wniesienia skargi (dowód: k. 17 akt sadowych).

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, skoro strona skarżąca nie uiściła w wyznaczonym terminie należnego wpisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.