Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446148

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 r.
IV SA/Wa 461/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. i E. D. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) września 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W pismach z dnia 14 maja 2013 r. B. D. i E. D. cofnęły skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) września 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany.

Wraz z wnioskiem o cofnięcie skargi E. D. uzupełniała brak formalny skargi z dnia 24 października 2011 r. i nadesłała jej podpisany egzemplarz.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięciem tym sąd jest związany, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd, mając na względzie art. 60 powołanej ustawy uznał cofnięcie wniesionej skargi za dopuszczalne oraz skuteczne.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.