Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446147

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2013 r.
IV SA/Wa 458/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r. M. A., reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...), którą uchylono decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) sierpnia 2012 r. o odmowie nadania statusu uchodźcy, odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej i wydaleniu z terytorium RP oraz przekazano sprawę organowi I instancji.

Sąd w piśmie z dnia 12 marca 2013 r. wezwał pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto pełnomocnikowi wysłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 6 marca 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru powyższe wezwania zostały doręczone pełnomocnikowi dnia 15 marca 2013 r.

W pismach z dnia 21 marca i 19 kwietnia 2013 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przedłużenie terminów do uzupełnienia braków formalny skargi, ponieważ ma trudności ze skontaktowaniem się ze swoim mocodawcą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Ponadto zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, gdy nie została opłacona.

Stosownie do art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Stwierdzić należy, ze w niniejszej sprawie radca prawny reprezentujący skarżącego nie dołączył stosownego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo znajdujące się w aktach administracyjnych nie upoważniało go do występowania przed sądami administracyjnymi. Wobec tego Sąd wezwał radcę prawnego reprezentującego skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi i nadesłanie pełnomocnictwa. Skoro stosowne wezwanie w tym zakresie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 15 marca 2013 r., to termin na usunięcie braku formalnego skargi w postaci nadesłania pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego upłynął w dniu 22 marca 2013 r. W wyznaczonym terminie nie nadesłano stosownego dokumentu, pełnomocnik zwrócił się jedynie w pismach z dnia 21 marca i 19 kwietnia 2013 r. o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalny skargi, ponieważ ma trudności ze skontaktowaniem się ze swoim mocodawcą. Wniosek ten nie mógł zostać uwzględniony. Zgodnie z art. 84 p.p.s.a. przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony. Przepis ten nie mógł jednak mieć zastosowania w niniejszej sprawie ponieważ przedłużenie terminu dopuszczalne jest bowiem jedynie w przypadku terminów sądowych. Natomiast termin do uzupełnienia braków formalnych jest terminem ustawowym wynikającym z art. 49 § 1 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Ponadto, jak wynika z pisma Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 2 kwietnia 2013 r. pełnomocnik skarżącego nie wykonał w ustawowym terminie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 6 marca 2013 r. i do dnia 22 marca 2013 r. nie uiścił wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.