Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890246

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 września 2012 r.
IV SA/Wa 451/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.).

Sędziowie WSA: Agnieszka Wójcik, Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2012 r. sprawy ze skargi B. C. i A. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.