Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1521823

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wa 442/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) w przedmiecie zwrotu odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. B., reprezentowana przez radcę prawnego, w piśmie z dnia 1 lutego 2013 r., zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2012 r. w przedmiecie zwrotu odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 6 marca 2013 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od przedmiotowej skargi w kwocie 200 (słownie: dwustu) złotych, w terminie 7. dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia z dnia 6 marca 2013 r. doręczono na wskazany w skardze adres kancelarii pełnomocnika strony w dniu 13 marca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Termin do uiszczenia wpisu od skargi M. B. na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2012 r. upłynął 20 marca 2013 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2013 r. wynika, że skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.