Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446146

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 r.
IV SA/Wa 440/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia (...) o wstrzymanie wykonania decyzji Wójta Gminy G. z dnia (...) lipca 2010 r., nr (...) w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 31 stycznia 2013 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Stowarzyszenie (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w C. z dnia (...) grudnia 2012 r., którą utrzymano w mocy decyzję tego organu z (...) listopada 2012 r., o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy G. z dnia (...) lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji Wójta Gminy G. z dnia (...) lipca 2010 r.

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że wskazana decyzja może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Kwestię wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu reguluje art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu, jednak dopuszczalne jest wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd na wniosek skarżącego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając na względzie powyższe kryterium Sąd uznał, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący nie wykazał bowiem na czym miałaby polegać znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji nie został w żaden sposób uzasadniony pod tym kątem. Skarżący powołując się na treść art. 61 § 3 cyt. ustawy lakonicznie wskazał że "decyzja Wójta G. może spowodować trudne do odwrócenia skutki". Zgodnie zaś z orzecznictwem sądów administracyjnych uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji winno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione (por. postanowienie NSA z dnia 18 maja 2004 r., sygn. FZ 65/04, z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. akt II OZ 773/10, z dnia 19 lutego 2009 r. sygn. akt I OZ 99/09, z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt I OZ 8/09).

Brak stosownego uzasadnienia wniosku powoduje, że Sąd nie mógł ocenić, czy zaskarżona decyzja może spowodować skutki o których mowa w cyt. art. 61 § 3 cyt. ustawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 cyt. powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.