Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897863

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 maja 2011 r.
IV SA/Wa 437/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Balicka, Sędziowie Sędzia WSA Aneta Dąbrowska, Sędzia WSA Marian Wolanin (spr.), Protokolant ref. staż. Marek Bereziński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2011 r. sprawy ze skargi L. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.