Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446144

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2013 r.
IV SA/Wa 434/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. P. o uzupełnienie wyroku z dnia 20 maja 2013 r. o zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: - oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia

(...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

W dniu 22 maja 2013 r. wpłynął do Sądu wniosek pełnomocnika uczestnika postępowania M. P. - r.pr. P. S. o uzupełnienie wyroku w części dotyczącej zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego od skarżącej na rzecz uczestnika postępowania. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wskazał, że w ogłoszonej sentencji wyroku oddalającego skargę Sąd nie zasądził kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego dla uczestnika postępowania M. P. pomimo, iż był do tego z mocy art. 209 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zobowiązany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") strona może w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Zgodnie z § 2 wymienionego artykułu, wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym.

W świetle powołanego przepisu przesłanką uzupełnienia wyroku jest pominięcie przez sąd w sentencji, rozstrzygnięcia o części skargi lub niezamieszczenie dodatkowego orzeczenia, które powinien był zamieścić z urzędu.

W niniejszej sprawie tego rodzaju przypadek nie zachodzi, albowiem wydany wyrok z dnia 20 maja 2013 r. rozstrzyga o całości skargi orzekając o jej oddaleniu.

Zgodnie bowiem z art. 209 p.p.s.a. rozstrzygnięcie wniosku strony o zwrot kosztów (art. 210 p.p.s.a.) należy zamieścić w sentencji każdego wyroku sądu pierwszej instancji uwzględniającego skargę (art. 200 p.p.s.a. w zw. z art. 145-150 p.p.s.a.). Przepis art. 209 p.p.s.a. wprowadzając zamknięty katalog rodzajów orzeczeń sądów administracyjnych, które powinny zawierać rozstrzygnięcie o kosztach, nie upoważnia Sądu, do orzekania o zwrocie kosztów postępowania między stronami w innych orzeczeniach, kończących postępowanie w danej instancji, niż te które wymienia. Oznacza to, iż w przypadku wyroku oddalającego skargę na akt organu administracji, koszty postępowania nie należą się nie tylko skarżącemu, jako przegrywającemu sprawę, lecz również organowi administracji oraz uczestnikom postępowania.

W kontekście literalnego brzmienia art. 200 p.p.s.a. nie jest więc możliwe zasądzanie przez wojewódzki sąd administracyjny kosztów postępowania (w tym kosztów zastępstwa procesowego) na rzecz uczestnika postępowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 157 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 209 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.