Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001813

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2018 r.
IV SA/Wa 400/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sędziowie WSA: Kaja Angerman (spr.), Asesor Agnieszka Wąsikowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.