Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 marca 2008 r.
IV SA/Wa 400/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi E. D. i D. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) stycznia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: I. zwolnić D. W. od kosztów sądowych II. ustanowić dla D. W. radcę prawnego z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

D. W. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego oraz zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Wniosek ten złożyła w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 400/08.

Postępowanie wszczęte niniejszą skargą nie zostało zakończone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Na obecnym etapie rozpoznawania skargi, skarżąca jest zobowiązana do uiszczenia wpisu od skargi, którego wysokość, z uwagi na przedmiot zaskarżenia (ewidencja gruntów i budynków) wynosi 200 zł.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca podała, że jej czteroosobowa rodzina (skarżąca, mąż oraz dwóch synów) utrzymuje się z kwoty 1.862 zł. Jedynym źródłem utrzymania jej rodziny jest bowiem wynagrodzenie za pracę jej męża - górnika. Skarżąca jest właścicielem mieszkania o powierzchni 60 m2., którego utrzymanie wynosi ok. 800 zł miesięcznie. Nie posiada przedmiotów wartościowych ani oszczędności.

Skarżąca udowodniła, że nie jest w stanie ponieść ciężaru związanego z obowiązkiem uiszczenia kosztów postępowania sądowego oraz ustanowieniem pełnomocnika z wyboru. Posiadany przez skarżącą majątek w postaci mieszkania a także uzyskiwane dochody nie wystarczą do pokrycia jakichkolwiek, nawet najmniejszych kosztów sądowych oraz kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru. Skarżąca znajduje się bowiem w niełatwej sytuacji majątkowej. Wspólnie z mężem oraz dwójką dzieci prowadzi gospodarstwo domowe. Czteroosobowa rodzina utrzymuje się z kwoty 1.862 zł. Kwota ta nie pozwala pokryć skarżącej jakichkolwiek kosztów zainicjowanego postępowania sądowego, w tym kosztów ustanowienia zawodowego pełnomocnika. W konsekwencji odmowa przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez skarżącą zakresie stanowiłaby nieproporcjonalne ograniczenie jej prawa do sądu.

Z przedstawionych względów na podstawie art. 245 § 2 w związku z art. 246 § 1 pkt 1 postanowiono jak w sentencji.