Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446140

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2013 r.
IV SA/Wa 4/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wniosku H. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 kwietnia 2013 r. postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) października 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji.

Jak wynika z akt sprawy, na rozprawie, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2013 r. skarżąca H. K. nie stawiła się. Po zamknięciu rozprawy Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 22 kwietnia 2013 r. W dniu 22 kwietnia 2013 r. - na ogłoszeniu wyroku - nikt się nie stawił. Przewodniczący ogłosił wyrok przez odczytanie sentencji oraz podał zasadnicze powody rozstrzygnięcia. Termin zatem dla stron do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku biegł od dnia ogłoszenia wyroku tj. od 22 kwietnia 2013 r., a upłynął bezskutecznie w 29 kwietnia 2013 r.

Tym samym wniosek skarżącej H. K. o sporządzenie uzasadnienia ww wyroku złożony w dniu 9 maja 2013 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) należy uznać za wniesiony z uchybieniem ustawowego terminu. Dodać jednocześnie należy, iż wnioskodawczyni została prawidłowo pouczona o treści art. 141 § 2 p.p.s.a. wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.