Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 399/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. j. na zarządzenie pokontrolne (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2007 r., znak: (...) w przedmiocie zarządzenia pokontrolnego dot. przekroczenia pyłu postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej Spółce M. kwotę 200 (dwieście) złotych, tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 lutego 2008 r. Spółka jawna M.wniosła przez pełnomocnika skargę na zarządzenie pokontrolne (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w P. z dnia (...) grudnia 2007 r., nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 i 3 powołanej ustawy skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 można wnieść po uprzednim wezwaniu właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Zdaniem sądu zarządzenie pokontrolne z dnia (...) grudnia 2008 r. stanowi inne niż określone w art. 3 pkt 1 -3 ustawy akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przed wniesieniem skargi na tego rodzaju akt winien więc zostać zastosowany rygor wynikający z art. 52 § 3 powołanej ustawy. Skoro zarządzenie pokontrolne doręczono skarżącemu 28 grudnia 2007 r. od tej daty zaczął biec czternastodniowy termin do wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

W oparciu o akta i odpowiedź organu na skargę, należy stwierdzać, iż skarżąca spółka wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, jednakże wezwanie to zostało niewłaściwe przez stronę skarżącą zaadresowane, w wyniku czego organ w ustawowym terminie wezwania do usunięcia naruszenia prawa nie otrzymał. W odpowiedzi na skargę organ podkreślił, iż w związku z brakiem wezwania do usunięcia naruszenia prawa Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wniósł zapytanie do spółki "M." o udokumentowanie faktu wystosowania takiego wezwania. Pismem z dnia 29 lutego 2008 r. strona skarżąca dostarczyła pismo z dnia 10 kwietnia 2008 r. " wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" oraz potwierdzenie nadania pisma w urzędzie pocztowym. Jak wynika z załączonych dokumentów pismo wzywające do usunięcia naruszenia prawa zostało zaadresowane ul. (...) winno być ul. 1 (...). W wyniku tego błędu pismo z dnia 10 kwietnia 2007 r. nie zostało prawidłowo dostarczone do (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura P.

Sąd wskazuje, iż organ w odpowiedzi na skargę podkreślił, iż Spółka M. wielokrotnie korespondowała z WIOŚ Delegaturą w P. i do tej pory nie miała problemów z podaniem właściwego adresu. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, iż skarżąca spółka nie wezwała skutecznie organu do usunięcia naruszenia prawa.

Wobec powyższego, na postawie art. 58 § 1 pkt 6 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.