Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3064968

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.
IV SA/Wa 397/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 26 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym skargi (...) S.A. z siedzibą w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić skarżącej (...) S.A. z siedzibą w (...) uiszczony wpis sądowy w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka wniosła skargę na wskazaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej. Zarządzeniem z 20 lutego 2020 r. podpisanego pod skargą pełnomocnika P. H. wezwano do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie, w terminie 7 dni, pełnomocnictwa do występowania w imieniu Skarżącej spółki przed sądami administracyjnymi, a także wykazania, że spełnia on wymogi przewidziane w art. 35 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), tj. że jest pracownikiem spółki. Wezwanie zawierało pouczenie o treści ww. przepisu i zostało doręczone pełnomocnikowi 19 marca 2020 r. Do dnia dzisiejszego pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (art. 37 § 1). Natomiast zgodnie z art. 35 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a. pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

W niniejszej sprawie powyższy obowiązek nie został wypełniony. Stąd pełnomocnik Skarżącej spółki został wezwany do uzupełnienia braku, zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a., wedle którego, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Pomimo zakreślonego terminu pełnomocnik nie nadesłał stosownego pełnomocnictwa.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 49 § 2 w związku art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.