Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756555

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2015 r.
IV SA/Wa 396/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Korzeniowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. A. i T. A. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącym kwotę 100 (słownie: stu) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) wnieśli T. A. i R. A. W zarządzeniu z dnia 10 grudnia 2014 r. skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi poprzez nadesłanie jednego odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem. Wezwanie zostało doręczone obojgu skarżącym w dniu 5 stycznia 2015 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru k. 23 i k. 24 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga na akt organu administracji publicznej składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna spełniać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", wymogi formalne, a także odpowiadać wymogom dotyczącym opłaty sądowej.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Siedmiodniowy terminy zakreślony skarżącemu w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jednego odpisu skargi upłynął w dniu 12 stycznia 2015 r. Do dnia wydania tego postanowienia skarżący nie nadesłali odpisu skargi. W przedmiotowej sprawie oprócz organu administracji publicznej występuje również uczestnik postępowania. Brak odpisu skargi celem jego doręczenia temu podmiotowi stanowi taki brak skargi, który uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Nieuzupełnienie w terminie braku formalnego skargi, jakim jest złożenie skargi bez odpowiedniej liczby odpisów, stanowi podstawę odrzucenia skargi (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. I OPS 13/13).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należało orzec jak w punkcie pierwszym sentencji.

O punkcie drugim orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.