Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 marca 2008 r.
IV SA/Wa 396/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w dniu 18 lutego 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - skargę na decyzję tego organu z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy L. z dnia (...) grudnia 1974 r. przejmującej na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne o powierzchni (...) ha położone we wsi Z., stanowiące własność W. G., oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Naczelnika Powiatu w W. z dnia (...) stycznia 1975 r.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy p.p.s.a., sąd administracyjny odrzuca skargę wniesioną po terminie.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 14 stycznia 2008 r. W decyzji organ zawarł prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pomimo tego skarżący wniósł skargę dopiero w dniu 18 lutego 2008 r. a więc z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do dokonania tej czynności, który upłynął 13 lutego 2008 r.

Mając powyższe ma względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.