Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 393/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...)stycznia 2008 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 lutego 2008 r. T. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) stycznia 2008 r., nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia (...) grudnia 2007 r. stwierdzającej, że decyzja Wójta Gminy S. z dnia (...) lipca 1996 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości B. została wydana z naruszeniem prawa, lecz jej uchylenie nie mogło nastąpić, gdyż od daty ogłoszenia upłynęło 5 lat.

Sąd pismem z dnia 11 marca 2007 r., wezwał skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 59 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych pouczając, że nieusunięcie braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Ponadto skarżącemu wysłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 marca 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł. w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Pisma te zostały doręczone w dniu 14 marca 2007 r., jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, osobie uprawnionej do odbioru przesyłki - matce skarżącego, zatem na podstawie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), należy je uznać za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast art. 220 § 3 ww. ustawy nakazuje by m.in. skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, Sąd odrzucił.

Stwierdzić należy, że w zakreślonym terminie tj. do dnia 21 marca 2008 r. nie uzupełniono braków formalnych skargi oraz nie uiszczono należnego wpisu, wobec czego na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji postanowienia.