IV SA/Wa 392/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2365413

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2017 r. IV SA/Wa 392/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 5 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku O. S. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców z (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen postanawia - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie z (...) grudnia 2016 r. w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen zawarł wniosek o wstrzymanie jej wykonania.

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że wyjazd z Polski spowoduje znaczne szkody w sferze edukacyjnej skarżącego, albowiem powrót do miejscowości, w której zamieszkiwał jest niemożliwy z uwagi na toczące się w tym obszarze walki. Natomiast podczas pobytu w innych częściach kraju nie będzie miał zapewnionych warunków do życia. W uzasadnieniu wskazano także, że osoby wewnętrznie przesiedlone w ramach terytorium (...) borykają się z problemami ze znalezieniem mieszkania, ponadto są ofiarami stereotypów i uprzedzeń. Ponadto wykonanie decyzji zobowiązującej go do opuszczenia Polski efektywnie pozbawi go prawa do sądu. W toku postępowania o przyznanie prawa pomocy wskazał, że zamieszkuje w Polsce z bratem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej p.p.s.a., Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Stosownie do art. 331 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.), w przypadku gdy cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, termin dobrowolnego powrotu lub termin przymusowego wykonania tej decyzji z mocy prawa przedłuża się do dnia wydania przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia w sprawie tego wniosku.

W ocenie Sądu, realność spowodowania znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków wynikających z zaskarżonej decyzji oraz okoliczności wskazane przez stronę skarżącą przemawiają za uwzględnieniem wniosku. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, która skutkuje wydaleniem cudzoziemca, do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego, stanowi o zachowaniu standardów rzetelnej procedury oraz ma na celu urzeczywistnienie prawa strony do sądu. Zdaniem Sądu wyjazd Skarżącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed rozpoznaniem sprawy przez Sąd pozbawiłby go możliwości osobistego uczestnictwa w postępowaniu sądowym, a tym samym - skorzystania w pełnym zakresie z prawa do sądu.

Z tej przyczyny, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.