Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897925

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 maja 2011 r.
IV SA/Wa 391/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.), Protokolant ref. staż. Renata Puchalska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2011 r. sprawy ze skargi A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.