Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2008 r.
IV SA/Wa 39/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. N. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. o odrzuceniu skargi J. N. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia (...) października 2007 r., nr (...) w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. N. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia (...) października 2007 r. w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi mieszkańca gminy na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu gminnego do gospodarstwa domowego.

W piśmie z dnia 13 maja 2008 r., oznaczonym jako "wniosek" J. N.wniósł o zbadanie zgodności z prawem wymienionego wyżej postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. wskazując m.in., iż wspomniane orzeczenie nie ma "nic wspólnego z praworządnością".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż w niniejszej sprawie pismo skarżącego z dnia 13 maja 2008 r., oznaczone jako "wniosek" należało potraktować jako skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r.

Z treści pisma wynika bowiem wyraźnie, iż skarżący kwestionuje wymienione wyżej postanowienie.

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, bowiem została osobiście sporządzona przez skarżącego.

Stosownie natomiast do art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej: p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Powołana ustawa wprowadza od tej zasady wyjątek, dopuszczając w art. 175 § 2 i 3 wymienionej ustawy sporządzenie skargi kasacyjnej przez inne, wymienione w tych przepisach osoby. W sprawach obowiązków podatkowych uprawnionym do sporządzenia skargi kasacyjnej jest doradca podatkowy, w sprawach własności przemysłowej - rzecznik patentowy.

Przymus zastępstwa nie obowiązuje, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wobec tego, że z treści skargi kasacyjnej nie wynika, aby skarżący należał do kręgu osób wymienionych w art. 175 § 1-3 powołanej ustawy - wniesioną przez niego skargę kasacyjną należało odrzucić na podstawie art. 178 w związku z art. 175 ustawy p.p.s.a.