Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2008 r.
IV SA/Wa 39/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia (...) października 2007 r.,nr (...) w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwałą z dnia (...) października 2007 r., nr (...) Rada Gminy S. uznała za bezzasadną skargę J. N. na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu gminnego do gospodarstwa domowego.

W skardze na wyżej wymienioną uchwałę J. N. zarzucił jej niezgodność z prawem i wyczerpanie znamion czynu zabronionego w związku z oparciem na wcześniejszej niezgodnej z prawem Uchwale Rady Gminy nr (...) z dnia (...) lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia "Programu wodociągowania i zaopatrzenia w wodę gminy S.".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie podając, że nie został wyczerpany tryb, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej: p.p.s.a.). Organ wskazał, iż skarżący wnosząc skargę na uchwałę powinien najpierw wezwać Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa, a tego nie uczynił.

Zarządzeniem z dnia 31 stycznia 2008 r. skarżący został wezwany do wykazania, iż wyczerpał tryb z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 4 lutego 2008 r.

Skarżący nie wykonał powyższego zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Uchwała podjęta przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, niewykonanie przez organ gminy czynności nakazanych prawem lub podjęcie przez niego czynności prawnej lub faktycznej, naruszającej prawa osób trzecich - mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego jedynie po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego.

Skuteczność wniesienia skargi na uchwałę organu gminy zależy zatem od uprzedniego wyczerpania trybu wezwania właściwego organu gminy do usunięcia naruszenia prawa.

W niniejszej sprawie skarżący nie wykazał, iż wyczerpał wskazany tryb, tzn. wezwał do usunięcia naruszenia prawa.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy p.p.s.a.