Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lipca 2008 r.
IV SA/Wa 389/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2006 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. W. wniósł w dniu 1 lutego 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2006 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. W skardze wniósł również o uchylenie ostatecznej decyzji Ministra Środowiska z dnia (...) stycznia 2008 r.znak (...) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia (...) grudnia 2007 r. dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na zachodząca w sprawie powagę rzeczy osądzonej.

Powaga rzeczy osądzonej (res iudicata) to moc prawna prawomocnego orzeczenia co do istoty sprawy, wydanego w postępowaniu jurysdykcyjnym, wykluczająca ponowne rozstrzygniecie tej samej sprawy.

Res iudicata stanowi negatywną przesłankę dopuszczalności zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz,1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Dotyczy to sytuacji, w której zachodzi tożsamość podmiotów i przedmiotu postępowania.

W niniejszej sprawie skarga J.W., w której wnosi o uchylenie decyzji Ministra Środowiska z dnia (...) stycznia 2008 r.nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) grudnia 2007 r. oraz decyzji Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2006 r.o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia została już rozstrzygnięta wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa388/08, którym Sąd oddalił skargę.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zachodzi przesłanka z art. 58 § 1 pkt 4 P.p.s.a i należało orzec jak w sentencji.