Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 marca 2008 r.
IV SA/Wa 387/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Marta Laskowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. i S. L. na uchwałę Rady Miejskiej w G. z dnia (...) września 2007 r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

E. i S. L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 26 lutego 2008 r. (data złożenia w Urzędzie Miejskim w G.) skargę wskazując, że zaskarżają uchwałę Rady Miejskiej w G. z dnia (...) września 2007 r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie G., dla części miejscowości O., opublikowaną (...) lutego 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi jako wniesionej przedwcześnie i bez wyczerpania trybu uprawniającego do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) wprowadza dwa terminy wniesienia skargi. Pierwszy termin dotyczy sytuacji, gdy właściwy organ udzielił odpowiedzi na wezwanie; termin ten wynosi 30 dni i liczy się od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie. Drugi termin, który dotyczy sytuacji, gdy organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, wynosi 60 dni i liczy się od dnia wniesienia do organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że po wniesieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg drugi z tych terminów, jeżeli jednak przed jego upływem organ doręczy odpowiedź na wezwanie, termin ten staje się bezprzedmiotowy, a rozpoczyna bieg termin trzydziestodniowy, liczony od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie. Jeżeli natomiast organ nie doręczy odpowiedzi na wezwanie przed upływem 60 dni od dnia wniesienia wezwania, to w tym terminie (60 dni od dnia wniesienia wezwania) powinna być wniesiona skarga. Tak rozumiane terminy zaskarżenia, o których mowa w art. 53 § 2 powyższej ustawy mają zastosowanie także do wnoszenia skargi na uchwałę rady gminy. Należy przy tym podkreślić, że skargę wnosi się na uchwałę rady gminy, a nie na odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia albo na bezczynność rady gminy w tym zakresie. Wezwanie ma na celu jedynie umożliwienie radzie gminy załatwienia sprawy bez konieczności wnoszenia skargi do sądu. W tym miejscu w pełni należy podzielić pogląd wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 2/07.

Odnosząc przedstawione rozważania do rozpoznawanej sprawy, należy stwierdzić, że skarżący nie spełnili warunku wezwania organu gminy do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego uchwałą rady gminy. Nie została więc spełniona przesłanka dopuszczalności wniesienia skargi wynikająca z art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

W niniejszej sprawie ponieważ nie nastąpiło wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa określone w art. 52 § 4 ww. ustawy Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ww. ustawy.